Velferd spesialist

Et komplett fagsystem for institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Fagsystemet fungerer som elektronisk pasientjournal (EPJ), og er et godt verktøy i det daglige arbeidet med pasienter. Egen modul for rapportering av data til Norsk pasientregister (NPR), SSB og for de som har poliklinikk er det egen modul for å sende oppgjørskrav elektronisk til HELFO. 

Moduler i Velferd spesialist:

E-meldinger
E-meldinger er en elektronisk postkasse med
all elektronisk kommunikasjon inn og ut av
virksomheten. I denne modulen vil du finne
labsvar, henvisninger, epikriser, TOFIMM og
applikasjonskvitteringer.


LAR
Denne modulen er spesielt tilrettelagt for arbeid
med legemiddelassistert rehabilitering.
I denne modulen får man en oversikt over
ordinasjon av medikamenter, gjeldende avtaler
og oppfølging av gjeldende avtaler.


LAR-skjema
Lar skjema er Statusskjema for pasienter som
får legemiddelassistert rehabilitering. Data
skal rapporteres sentralt en gang pr år, og
kan hentes ut til egne statistikker.


NPR
Registrering og rapportering av data til
Norsk pasientregister (NPR) er obligatorisk
innen tverrfaglig spesialisert behandling
(TSB). 


Forskrivningsmodul
Forskrivningsmodulen gir mulighet for å
ordinere nye legemidler, gjøre oppslag i
pasientens legemidler i bruk, samt oppslag og
registrering av CAVE. I tillegg så vil du som
fagperson kunne registrere hvilke medisiner
som er gitt eller ikke på en bestemt dag, og
registrere målinger som for eksempel puls og
blodtrykk

 

Labsvar
Labsvarmodulen er gjør elektronisk mottak
av laboratoriesvar. Med denne modulen får
du raskt og enkelt tilgang til svar på prøvene
som er sendt for analyse hos et laboratorium.


Checkware
Velferd har integrasjon mot  CheckWare som leverer en komplett digital plattform for innsamling og rapportering av
måleresultater. Kvalitetssikrede kartleggingsverktøy,
psykometriske tester og intervjuskjema som
kan brukes til utreding, oppfølging og måling
av pasientenes opplevde behandlingsutfall
(PROM).

Feltpleie
Modulen har en strukturert registrering av
konsultasjoner knyttet til en vakt, og du kan
hente ut rapporter og statistikk på alle
registreringer. 

Oppgjør
Alle polikliniske virksomheter innen psykisk
helsevern og TSB, som i dag omfattes av
poliklinikkforskriften (og utløser takst refusjoner) i spesialisthelsetjenesten inngå i
finaniseringsordningen Innsatsstyrt
finansiering. (ISF).
Behandlerkravmeldingen (BKM) benyttes til
å fremsette refusjonskrav og innrapportere
egenandeler overfor Helfo.Moduler i Velferd spesialist:

E-meldinger
E-meldinger er en elektronisk postkasse med
all elektronisk kommunikasjon inn og ut av
virksomheten. I denne modulen vil du finne
labsvar, henvisninger, epikriser, TOFIMM og
applikasjonskvitteringer.


LAR
Denne modulen er spesielt tilrettelagt for arbeid
med legemiddelassistert rehabilitering.
I denne modulen får man en oversikt over
ordinasjon av medikamenter, gjeldende avtaler
og oppfølging av gjeldende avtaler.


LAR-skjema
Lar skjema er Statusskjema for pasienter som
får legemiddelassistert rehabilitering. Data
skal rapporteres sentralt en gang pr år, og
kan hentes ut til egne statistikker.


NPR
Registrering og rapportering av data til
Norsk pasientregister (NPR) er obligatorisk
innen tverrfaglig spesialisert behandling
(TSB). 


Forskrivningsmodul
Forskrivningsmodulen gir mulighet for å
ordinere nye legemidler, gjøre oppslag i
pasientens legemidler i bruk, samt oppslag og
registrering av CAVE. I tillegg så vil du som
fagperson kunne registrere hvilke medisiner
som er gitt eller ikke på en bestemt dag, og
registrere målinger som for eksempel puls og
blodtrykk

 

Labsvar
Labsvarmodulen er gjør elektronisk mottak
av laboratoriesvar. Med denne modulen får
du raskt og enkelt tilgang til svar på prøvene
som er sendt for analyse hos et laboratorium.


Checkware
Velferd har integrasjon mot  CheckWare som leverer en komplett digital plattform for innsamling og rapportering av
måleresultater. Kvalitetssikrede kartleggingsverktøy,
psykometriske tester og intervjuskjema som
kan brukes til utreding, oppfølging og måling
av pasientenes opplevde behandlingsutfall
(PROM).

Feltpleie
Modulen har en strukturert registrering av
konsultasjoner knyttet til en vakt, og du kan
hente ut rapporter og statistikk på alle
registreringer. 

Oppgjør
Alle polikliniske virksomheter innen psykisk
helsevern og TSB, som i dag omfattes av
poliklinikkforskriften (og utløser takst refusjoner) i spesialisthelsetjenesten inngå i
finaniseringsordningen Innsatsstyrt
finansiering. (ISF).
Behandlerkravmeldingen (BKM) benyttes til
å fremsette refusjonskrav og innrapportere
egenandeler overfor Helfo.Hva vil Velferd spesialist bety for meg?

FOR DEG SOM ER MILJØTERAPEUT

Som miljøterapeut trenger du rask oversikt over siste hendelser samtidig som du kan finne nøkkelinformasjon om arbeidet med en pasient. Det er viktig at du raskt kan loggføre dagens hendelser i journal. Alt dette, og enda litt til, får du i Velferd spesialist.

 • Få en rask oversikt over siste dagers hendelser fra journalen
 • Se alle aktive mål og tiltak på pasienter
 • Enkel føring av journal på pasient
 • Sikker sending av beskjeder til andre fagpersoner ved institusjonen

 

FOR DEG SOM ER BEHANDLER

Som behandler trenger du rask oversikt over dine pasienter, samtidig som det er enkelt å føre inn journal og skrive brev på de du arbeider med. Alt dette, og enda litt til, får du i Velferd spesialist.

 • Full oversikt over mål og tiltak på klient, med egen registrering av evaulering
 • Kartlegging av pasienter i henhold til krav fra NPR
 • Få oversikt over alle du har ansvaret for og de som er søkt inn
 • Jobb med flere vinduer åpne samtidig

 

FOR DEG SOM ER MERKANTIL

Som merkantil må du kunne utføre administrative oppgaver ved institusjonen, samtidig som du har muligheten til å kvalitetssikre registreringene i fagsystemet. Du har ansvaret for rapporteringen til NPR og helseforetakene. Driver dere poliklinikk trenger du også et verktøy for rapportering av oppgjørskrav til HELFO. Alt dette får du i Velferd spesialist.

 • Full oversikt over inn og utgående brev i egen postjournal
 • Skann inn dokumenter rett på pasient
 • Rapporter hjelper deg med kvalitetssikringen av data før rapportering
 • Elektronisk rapportering til Norsk pasientregister (NPR) og HELFO
 • Kontroll på belegg, søknadsstrøm og planlegging av inntak

 

FOR DEG SOM ER LEDER

De mange mulighetene for å hente ut rapporter og statistikk er uvurderlig for deg som er leder. Du kan hente ut mange forskjellige type oversikter. Overordnede tall og statistikk til bruk i årsrapporter og eksterne foredrag. Du kan se på tendenser over flere år, samtidig som du har mulighet til å gå dypere ned i dataene og se på datagrunnlaget for en periode.

 • Hent enkelt ut tall og oversikter ned på den enkelte avdeling og fagperson
 • Hent ut rapporter og statistikk på mål, tiltak og resultatmåling
 • Tilgangskontrollen sørger for at fagpersonene kun får tilgang til pasienter de jobber med
 • Kvalitetssikring av data ved hjelp av rapporter og statistikk
 • Kontroll på belegg, søknadsstrøm og planlegging av inntak